: معیارهای کلیدی

: ( Key Metrics )معیارهای کلیدی


معیارهای کلیدی در واقع عددهایی کلیدی هستند که به شما درباره استارتاپتان اطلاعات می دهند.
استارتاپ ها ذاتا ماهیتی پر هرج و مرج دارند اما در هر لحظه از زمان تنها چند اقدام یا معیار کلیدی است که اهمیت دارد.

انواع معیارهای کلیدی مهم
اقدام اصلی مشتری
این معیار به این معنی است که از کدام فعالیت کلیدی برای اندازه گیری گذاره ارزشی خودتان استفاده می کنید؟
در واقع این معیار باعث ایجاد ارزش برای محصول شما می شود.
برای مثال توییت کردن فعالیت کلیدی برای تویئتر محسوب می شود.

موفقیت محصول
معیار دوم بیانگر این است که چه چیزی باید بدست آید تا محصول شما را با ارزش کند
یک هدف درآمدی،
تاثیرگذاری روی اجتماع و …
ساختار هزینه ها ( Cost Structure ):

حدس زدن اندازه استارتاپ شما
تخمین میزان اجرایی بودن آن استفاده می کنیم.
تخمین هزینه های ثابت و متغیر:
هزینه هایی مانند منابع انسانی، سرورها، سختافزار مورد نیاز و… .

لازم نیست تمامی هزینه ها را به صورت دقیق بدانید خیلی از موارد با گذشت زمان مشخص می شوند.
اما شما می توانید هزینه ها را برای یک افق کوتاه مدت مانند رسیدن به نقطه سر به سر در نظر بگیرید.

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه